APIE

Sporto centro tikslas – įgyvendinti bendrą valstybės ir savivaldybės sporto plėtros politiką, sveikos gyvensenos programas, per sportą skatinti vaikų, jaunimo, suaugusiųjų ir neįgaliųjų užimtumą ir saviraišką, ieškoti talentingų sportininkų, rengti sportininkus, galinčius deramai atstovauti Sporto centrui, Savivaldybei ir Lietuvos Respublikai įvairaus lygio respublikiniuose ir tarptautiniuose renginiuose.

Sporto centro uždaviniai:

 1. sudaryti sąlygas vaikams, jaunimui ir suaugusiesiems ugdytis pagal neformaliojo švietimo sporto krypties programas;
 2. vykdyti kryptingą talentingų sportininkų paiešką, gabių sportininkų atranką ir ugdymą;
 3. rūpintis kūno kultūros plėtra bei gyventojų aktyvaus poilsio organizavimu Širvintų rajono savivaldybėje, įvairiomis formomis populiarinti fizinį aktyvumą ir sveiką gyvenseną;
 4. vystyti neįgaliųjų sportą;
 5. rengti projektus ir juos įgyvendinti siekiant pritraukti lėšų iš įvairių finansavimo šaltinių;
 6. teikti vandens pramogų paslaugas, sudaryti sąlygas gyventojams turiningai leisti laisvalaikį;
 7. rūpintis Sporto centrui perduotų sporto bazių bei įrenginių būkle.

Sporto centro funkcijos:

 1. vykdyti ugdomąjį treniruočių procesą, sporto varžybas, stovyklas ir sveikatą stiprinančius renginius;
 2. organizuoti ir vykdyti sportines varžybas ir kitus sportinius renginius;
 3. kontroliuoti ir koordinuoti Sporto centro sporto mokytojų, trenerių ir kitų darbuotojų darbą, rūpintis jų kvalifikacijos kėlimu, skatinimu;
 4. teisės aktų nustatyta tvarka organizuoti tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu mokamas papildomas paslaugas (stovyklas, ekskursijas ir kt.);
 5. rengti ir įgyvendinti kūno kultūros ir sporto veiklos programas;
 6. koordinuoti sportinę veiklą rajone (sporto klubų, VšĮ, seniūnijų ir kt.);
 7. organizuoti ir vykdyti gyventojų laisvalaikio užimtumą;
 8. teikti paslaugas (baseino, pirčių, sporto salių, aikštynų, transporto, sporto reikmenų, įrangos nuomos ir kt.);
 9. bendradarbiauti su Lietuvos Respublikos sporto šakų federacijomis, sporto draugijomis bei užsienio sporto organizacijomis;
 10. teikti metodinę ir organizacinę paramą kūno kultūros ir sporto klausimais suinteresuotiems asmenims, įstaigoms bei organizacijoms;
 11. sudaryti sąlygas sportininkams ir komandoms bei klubams reprezentuoti rajoną respublikiniuose ir tarptautiniuose renginiuose;
 12. prižiūrėti ir eksploatuoti Savivaldybės patikėjimo teise Sporto centrui priskirtus valdyti sporto infrastruktūros objektus.

Sporto centro sportininkų ugdymas organizuojamas vadovaujantis Sporto centro nuostatais, Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintomis Sportinio ugdymo organizavimo rekomendacijomis, metiniu Sporto centro sportinio ugdymo planu, grupiniais arba individualiais ugdymo planais, sporto varžybų kalendoriumi, treniruočių planavimo ir apskaitos žurnalais, kitais normatyviniais dokumentais.

REKVIZITAI

Širvintų sporto centras Įmonės kodas: 190374721

Adresas: Kalnalaukio g. 41, LT-19107, Širvintos

Tel.: +370 652 61068 El. p.: sirvintusportas@gmail.com

Baseinas tel.: +370 663 51557

Treniruoklių salė (Vilniaus g. 81) tel.: +370 659 44862

BENDRAUKIME

© Širvintų sporto centras. Be raštiško sutikimo draudžiama kopijuoti ir platinti šioje svetainėje esančią informaciją.