SKELBIAMAS ATVIRAS KONKURSAS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI PAREIGOMS UŽIMTI

 ŠIRVINTŲ SPORTO CENTRAS

(savivaldybės biudžetinė įstaiga, adresas: Kalnalaukio g. 41, LT-19107, Širvintos,  įstaigos kodas 190374721)

 Darbo pobūdis:

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui organizuoja metinės mokyklos veiklos programos rengimą, užtikrina ugdymo proceso stebėseną, vertina ir analizuoja ugdymo kokybę, rengia statistinių duomenų ataskaitas, bendradarbiauja su mokiniais, jų tėvais, mokytojais ir kitais mokyklos bendruomenės nariais, administruoja el. dienyną, registrus (Mokinių ir Pedagogų), mokyklos svetainę ir FB mokyklos paskyrą, organizuoja sporto renginius, dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje. Geba savarankiškai vykdyti direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės apraše nustatytas funkcijas ir kitus mokyklos direktoriaus pavedimus.

 1. Širvintų sporto centro direktoriaus pavaduotojas ugdymu.
 2. Pareigybės grupė – įstaigos vadovo pavaduotojas.
 3. Pareigybės lygis – A2
 4. Pareigybės dydis – 1 etatas.
 5. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nuo 14,44 iki 14,49.

Specialūs reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui

 1. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
  • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu sporto mokslų srityje, ir turėti ne mažesnę nei 5 metų pedagoginio, treniravimo ar vadybinio darbo patirtį sporto srityje;
  • gerai mokėti lietuvių kalbą jos mokėjimo lygis turi atitikti valstybinės lietuvių kalbos mokėjimo kategorijų, nustatytų teisės aktais, reikalavimus; sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
  • mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;
  • gebėti savarankiškai planuoti veiklą, rengti ataskaitas, bendrauti ir bendradarbiauti su rajono mokyklomis, šalies sporto įstaigomis ir organizacijomis;
 2. Žinoti ir išmanyti:
  • Sporto centro nuostatus, organizacinę struktūrą, darbo tvarkos taisykles;
  • Sporto centro veiklą reglamentuojančius norminius aktus;
  • sportinio ugdymo darbo vykdymo specifiką, sporto šakų ugdymo, varžybų organizavimo metodiką ir principus;
  • dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 3. Privalo vadovautis:
  • Lietuvos Respublikos įstatymais ir poįstatyminiais aktais;
  • Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos mokslo, švietimo ir sporto ministerijos teisės aktais, Širvintų rajono savivaldybės Tarybos sprendimais, Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais ir kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais;
  • darbo sutartimi ir pareigybės aprašymu;
  • kitais Sporto centro lokaliniais dokumentais (įsakymais, potvarkiais, nurodymais).

Pretendento privalumai:

 1. turėti vadybinio darbo patirtį;
 2. ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių).

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos

 1. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui vykdo šias funkcijas:
  • kontroliuoja sportinio ugdymo grupių komplektavimą, sportinio ugdymo darbo planavimą ir apskaitą, treniruočių lankomumą ir dalyvavimą varžybose;
  • organizuoja metodinį darbą su mokytojais, veda jų kvalifikacijos kėlimo apskaitą;
  • organizuoja sportinio ugdymo darbą vasaros atostogų metu;
  • planuoja auklėjamąjį darbą su sportininkais;
  • planuoja ir kontroliuoja sporto bazių užimtumą;
  • rengia jam pavaldžių darbuotojų pareigybių aprašymus ir kontroliuoja pareigų vykdymą;
  • tvarko sportinio ugdymo darbo dokumentaciją, vykdo sportininkų testavimo ir dalyvavimo varžybose apskaitos kontrolę;
  • vykdo sportinio ugdymo darbo finansavimo poreikio tyrimą ir planavimą, rengia dokumentus jam gauti;
  • kontroliuoja sporto projektų rengimą, renginių organizavimą ir sporto paslaugų teikimo organizavimą;
  • padeda organizuoti ir kontroliuoja Sporto centre plėtojamų sporto šakų atstovų ryšius su kitų Lietuvos ir užsienio šalių sportinių organizacijų sportininkais;
  • koordinuoja Sporto centro strateginių, metinių veiklos planų, sportinio ugdymo planų, programų, sporto projektų rengimą ir organizuoja jų vykdymą;
  • prižiūri Sporto centro tinklalapį;
  • rengia mokinių ir pedagogų registrus, teikia atskaitingoms institucijoms;
  • dalyvauja Sporto centro darbuotojų susirinkimuose, administracijos pasitarimuose, direktoriaus sudarytose darbo grupėse ar komisijose, kompetencijos ribose atsako, kad būtų įgyvendinti šioms darbo grupėms ar komisijoms suformuluoti uždaviniai;
  • rengia ir teikia tvirtinti Sporto centro direktoriui įsakymų, susijusių su fizinio aktyvumo ir sporto veikla, tvarkas, projektus;
  • organizuoja Sporto centro sporto šakų varžybų ir sporto renginių, dalyvavimo sporto varžybose kalendorinių planų, pratybų tvarkaraščių rengimą;
  • kelia kvalifikaciją, teikia pasiūlymus darbo kokybei gerinti;
  • organizuoja mokytojų kvalifikacijos kėlimą, metodinę veiklą;
  • organizuoja pasitarimus ir kitus renginius savo kompetencijos klausimais;
  • organizuoja sporto renginių rėmėjų paieškas, rengia programas, organizuoja sporto projektų rengimą, kontroliuoja projektinį darbą ir projektų realizavimą;
  • rengia sporto padalinio darbuotojų pareigybių aprašymus, teikia juos derinimui dokumentų valdymo ir personalo specialistui, užtikrina, kad jie atitiktų teisės aktų reikalavimus;
  • pavaduoja direktorių jo komandiruočių, atostogų metu ar susirgus, pavaduoja Sporto centro direktorių jam nesant;
  • pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Sporto centro direktoriaus pavedimus, atitinkančius Sporto centro tikslus ir uždavinius, neviršijant nustatyto darbo laiko.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 3. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 4. pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;
 5. darbo stažą patvirtinančio dokumento kopiją;
 6. gyvenimo aprašymą, parengtą Europass CV formatu lietuvių kalba;
 7. pretendento anketą.

Pretendentas gali pateikti rekomendaciją (-as) iš buvusių darboviečių.

Dokumentai pateikiami Širvintų sporto centro administracijoje jos darbo metu arba sporto centro el. paštu sirvintusportas@gmail.com.

Konkurso paskelbimo pateikimo data: 2023 m. rugpjūčio 8 d.

Konkurso pretendentų dokumentai priimami 10 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo dienos, įskaitant konkurso paskelbimo dieną.

Skelbimas galioja iki  2023 m. rugpjūčio 22 d.

Kontaktinė informacija: : +370 677 69118.

Pretendentai, kurie atitiks konkurso skelbime nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, apie dalyvavimą pretendentų atrankoje bus informuoti asmeniškai (telefonu ir el. paštu).

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis)

PRETENDENTO ANKETA

REKVIZITAI

Širvintų sporto centras
Įmonės kodas: 190374721
Adresas: Kalnalaukio g. 28, LT-19109, Širvintos
El. paštas: info@sportocentras.lt
Mob. tel.: +382 51890

SPORTO ŠAKOS

Krepšinis
Lengvoji atletika
Tinklinis
Futbolas
Plaukimas
Žolės riedulys

INFORMACIJA

Titulinis
Naujienos
Paslaugos
Jaunimo erdvė
Kontaktai
Privatumo taisyklės

©2018 Širvintų sporto centras. Be raštiško sutikimo draudžiama kopijuoti ir platinti šioje svetainėje esančią informaciją.